Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 1.8.2016. Päivitetty 31.10.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Heuristica Oy (Y-tunnus: 0676391-4)
Postiosoite: Sokinmäki 7 A, 02760 Espoo

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot

Minna Rasila, Heuristica Oy
Sokinmäki 7 A, 02760 ESPOO
email: info@heuristica.fi

3. Rekisterin nimi

Heuristica Oy:n tyyt.fi-verkkokaupan sekä digioppaiden ja verkkokurssien käyttäjien rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus

Tähän rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, verkkokurssien osallistujien ja valmentajan väliseen kommunikointiin sekä markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjästä rekisteröidään ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa tyyt.fi-verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointi- ja tutkimustarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.